Begrippen van uitvaartverzekeringen

Begrippen, termen waar u liever de betekenis van wilt weten? Wij hebben de meest voorkomende uitvaartverzekering termen geprobeerd op te nemen. Met daarbij opvolgend uiteraard hun betekenis.

Begrippenlijst
Van de 9 stemmen, Is de score 4.6 s (gemiddeld)


Begrippenlijst A-Z

begrippen uitvaartverzekering 1ebegrippen uitvaartverzekering

Begrippenlijst A-Z

 “Zo weet u waarover het gaat”  

Begrippen, termen waar u liever de betekenis van wilt weten? Wij hebben de meest voorkomende uitvaartverzekering termen geprobeerd op te nemen. Met daarbij opvolgend uiteraard hun betekenis.

begrippen van de uitvaartverzekering. Wat betekend...?

Begrippenlijst uitvaartverzekering

Afkoop- som

Afkoopsom. Wanneer u de verzekering stop zet en een (bijna symbolisch) deel van u geld terug krijgt. In meest van de gevallen is het helaas niet mogelijk bij een Natura Uitvaartverzekering. Wat is wel mogelijk? Misschien is een polis / premie vrijstelling beter geschikt in uw situatie.

A.F.M

A.F.M is een afkorting van Autoriteit Financiële Markten. Meestal heeft u wel is wat gelezen over de AFM. De A.F.M houdt met name toezicht op de financiële markten in Nederland. De AFM controleert de verzekerings maatschappijen. Via deze weg checkt de A.F.M of er bij financiële producten een financiële bijlage zit, ook of de data nog klopt en te begrijpen is voor de consument(en). De AFM screent als het ware de financiële sector. Ze controleren of hun zich houden aan de wet: De Wet op het financieel toezicht. Meer artikelen over de A.F.M kunt u aantreffen op Wikipedia of bij de AFM pagina. »

Afleggen

Het aantoonbaar stellen van persoon dat is zoals het; aankleden of wassen. Ook kan er bijvoorbeeld het kapsel / haar in model worden gebracht of makeup kan worden toegebracht. Vaak wordt dit verzorgd door de familie en de uitvaart verzorger.

Akte van sterven of overlijden

Dit zogenaamd waardepapier is door gemeente waar degene is overleden gecreëerd en opgesteld. Het vragen naar voldoende uittreksels met daarin informatie over: ‘zo veel mogelijk’ is daarom zeker aan te raden.

Algemene (fam) graf

Een Familiegraf / Algemeen graf, is een graf dat is bedoelt voor #1 en meerdere personen die komen te overlijden. De binnenkomst van een algemeen graf gebeurt op op eerst volgende van het overlijden. De beschikbaarheid voor wensen voor een grafsteen zijn daarbij wel meer beperkt.

Assurantiebelasting

De heffing op de (uitvaart) verzekering, bovenop het totale premiebedrag. Op de uitvaartverzekering wordt doorgaans 0% assurantiebelasting over geheven.

Begrafenisverzekering

Een begrafenis verzekering ofwel in de volksmond bekend als: verzekering voor de uitvaart. Vaak is begraven (waarschijnlijk) duurder dan cremeren of een crematie. De hoogte van de premie is afhankelijk van de keuzes en wensen voor een uitvaart. De premie / kosten voor de begrafenis en crematie zullen verschillend zijn. Op de vergelijk pagina, worden een aantal uitvaartverzekeringen vergeleken. Uiteraard vergelijken we op basis van ijkgegevens

Begunstigde

De aangewezen rechtsgeldige persoon, wie na het overlijden het geld bedrag voor de plechtigheid wordt gedekt en zal worden uitbetaald. Vaak is hiervan sprake bij een kapitaal of combinatie verzekering voor de uitvaart. LET OP: Kiest u voor een natura verzekering voor de uitvaart? Dan is het belangrijk om te weten dat er geen sprake is van een ‘aangewezen persoon’ op papier.

BSN Burgerservicenummer

Nummerriek uniek nummer, een door de staat toegewezen persoon nummer, door uitvaart verzekeraars ook opgenomen als register- nummer voor de gerechtigde voor uitkering. BRON: rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerservicenummer-bsn

Boedelvolmacht

Een persoon met een boedelvolmacht is eind verantwoordelijk voor het regelen van de erfenis. Een erfenis is alles wat een persoon achterlaat als zij of hij komt te overlijden. Dit kunnen schulden zijn, spullen, eigendom van bijvoorbeeld vastgoed of geld.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_erfrecht#Boedelvolmacht

Combinatie uitvaartverzekering

Een combinatie uitvaartverzekering is een verzekering voor de uitvaart welke is opgebouwd uit twee vormen van een uitvaart- verzekeringen. Namelijk een Natura uitvaartverzekering en een Kapitaal uitvaartverzekering. De combinatie van deze twee soorten verzekeringen wordt ook wel ‘sommen-natura verzekering’ genoemd of ‘desposito uitvaartverzekering’. Op de website hebben we een duidelijke uitleg wat een combinatie- uitvaartverzekering precies is en betekend.

Crematieverzekering

In de volksmond ook wel bekend als uitvaartverzekering. Doordat cremeren meestal financieël voordeliger is, dan worden begraven, kiest men meestal voor deze methode van uitvaart. Alsnog hangt het premiebedrag af van wensen en beslissing welke uitvaartsoort, die mensen hebben. In onze tabel om de uitvaartverzekeringente vergelijken , zijn we in de eerste instantie uitgegaan van een crematie, als uitvaart methode

Dekking (gedekt)

Waar de verzekeringsnemer voor heeft gekozen, wat financieel gedekt moet worden. Bijvoorbeeld: uitvaartdiensten of het uitkeren van een geldbedrag op het moment van overlijden. Personen onder de 18 jaar zijn soms niet en soms ook wel meeverzekerd. De kosten worden dan gedekt. Kinderen onder de 18 jaar kunnen in sommige gevallen dus worden meeverzekerd. Het uitkeren van euthanasie is meestal niet te verhalen.

Donorcodicil

Een verouderde manier om donor wensen vast te leggen. Als we het hebben over donorcodicil, bedoelen we: een kaartje of pasje waarop iemand heeft aangegeven bereid te zijn na zijn of haar overlijden, organen en weefsels af te staan voor voor anderen. Tegenwoordig kennen we het donorregister en wordt het oude donorcodicil eigenlijk niet meer gebruikt. Bron: Wikipedia

Draagbaar

Te gebruiken om overledenen te vervoeren. Draagbaar is ontworpen om gemakkelijk(er) te worden gedragen of vervoerd van overledenen. Bron: Encyclo.nl

Eenmalige bedrag

Vastgesteld eenmalig bedrag voor het (vergelijken en) verzekeren voor uitvaart. Niet elke uitvaartverzekeraar brengt de kosten gefactureerd. Het kan ook een eenmalig bedrag zijn dat wordt uitgekeerd op het moment van overlijden.

Erfrecht – Erfenis

Een erfenis in Nederland. Oftewel een ‘nalatenschap’ is de vorm van goederen en of schulden die een overleden persoon achterlaat. In het erfrecht in Boek 4 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek staat het reglement wat hiermee gebeurt. Degene die een erfenis achterlaat kan tijdens of na het afsluiten opgeven wat hij of zijn graag wil achterlaten. Uiteraard zijn schulden niet altijd te voorzien.

Voor potentiële erfgenamen is het belangrijk om te weten dat erfgenamen alles aanneemt, ook eventuele schulden. Bron: Wikipedia

F

Familiegraf

Gehuurde graf- plaats ook wel eals en particulier grafplaats of eigen graf beschreven . In dit geval beslist de huurder(‘s) wie daarin begraven en geplaatst mag worden. Een huurperiode is meestal voor minimaal #20 jaar en wordt dan ook vaak verlengd worden.

Geld uitvaartverzekering

Uitvaartverzekeraar die bij en of na het te komen te overlijden van een verzekeringsnemer een bedrag stort. Dit wordt ook wel een kapitaal uitvaartverzekering genoemd.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een (online) formulier dat de verzekeringsnemer zal moeten invullen. Dit invulformulier is in het leven gebracht om het risico voor het overlijden in te schatten. Dus hoe u de vragen gaat invullen heeft dus effect op de totale premie (per maand) . Als we cijfers gebaseerd kijken, hebben wel-rokers een hoger risico tot overlijden dan niet-rokers. Rokers krijgen dan bijna altijd een hoger toeslag en premie per maand bedrag.

Grafrecht

U of anderen heeft minstens tien jaar recht op een bestemming in een algemeen- graf. Soms praten we het over beslissingsrecht en kan het al snel twintig jaren gaan duren bij een huurgraf. Door het grafrecht is er eigenlijk recht op een graf, voor een bepaalde periode . En kan eigenlijk in deze twee onderdelen worden gezien.

 1. Het recht voor het gebruik maken een deel van een algemeen graf. Dit wordt afgegeven voor een periode van 10 jaar. Een graf waar meerdere overledenen in begraven zijn, die soms vreemden van elkaar zijn.
 2. Een soort van ‘alleenrecht’ op het gebruik van een familiegraf. De rechten zijn minimaal 10 jaar geldig. De eigenaar van de grafrechten bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Vaak famillieleden of partners. Meestal bekenden.

BRON: wikipedia.org/wiki/Grafrechten

H

.

.

.

Huurgraf

In de volksmond: een eigen grafsteen of ook wel als een familiegraf beschreven. De periode dat men een graf dient te huren is tenminste #20 jaar en wordt vaak verlengd.

I

Indexering

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft, d.w.z. dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft vertegenwoordigen. De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de consumentenprijsindex (CPI).

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Indexering_(economie)

Koopsom uitvaartverzekering

Koopsom is als er in één keer een geldbedrag wordt betaald in tegenstelling van een maandelijkse premie betaling. Er wirdt dan met een bepaalde berekening / formule een bedrag voorgesteld.

Levensverzekering

Een verzekering dat een geldbedrag uitkeert als iemand is heengegaan, of op een afgesproken tijd. Bij een levensverzekering is het mogelijk een kapitaal op te bouwen. Dit geldbedrag kan bijvoorbeeld voor diverse wensen worden benut. U kunt er mee sparen of als aanvulling op uw pensioen. Het wordt in sommige scenario’s ook gebruikt om b.v. de lening mee af te kopen. Er zijn veel verscheidene levensverzekeringen.

Lijkwagen (rouwvervoer)

Een van de hoogte kosten binnen de uitvaartverzekering voor de plechtigheid is het rouwvervoer. Als voorbeeld: het vervoer dat nodig is om (bijvoorbeeld) de kerk naar het uitvaartcentrum moet rijden. Ook de hoeveelheid volgauto`s dat wordt verwacht, heeft invloed op de kosten en zorgt dus ook voor een hogere premie. Meer vindt u op de pagina, over het rouwvervoer

L.S.R.

Het LSR staat voor: Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. De L.S.R geeft informatie over bijvoorbeeld rouwvervoer. ook zorgt de L.S.R voor het doorverwijzen naar professionele hulp bij rouwverwerking . Meer daarover op de website van HetLSR.nl – lotgenoten

Mededelingsplicht

De mededelingsplicht is verplicht in Nederland. Degene die zich wil laten verzekeren is verplicht om bij het afsluiten van een uitvaart, alle informatie dat wordt gevraagd, op de juiste manier en naar waarheid ingevuld, aan de verzekeraar te verstrekken.

NaLATENSCHAP

We praten over nalatenschap als de overledenen bezittingen of schulden achterlaat. Bijna het zelfde als een erfenis.

Natura uitvaartverzekering

Een Natura uitvaartverzekering is een verzekering dat op het moment van overlijden, geen bedrag uitkeert maar in de vorm van diensten kosten dekt. De natura uitvaartverzekering regelt en vergoed vooraf afgesproken diensten. Meer kunt u vinden op de pagina over de Natura uitvaartverzekering.

Nazorg

Nazorg betekend dat er professionele hulp aan de nabestaanden wordt geboden op moment dat een dierbare heen is gegaan. Na het overlijden wordt professionele hulp aangeboden. Soms wordt dit standaard vergoed in het uitvaartverzekering pakket. Er kan emotionele professioneele hulp worden aangeboden maar ook financieel advies etc.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering in Nederland is een verzekeraar die uitkeert op het moment van overlijden of daarna ook blijvende hulp bied aan nabestaanden. Een kapitaalverzekering of sommenverzekering die tot doel heeft: een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er kan een uitkering worden verstrekt bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden. Bron: nl.wikipedia.org/

Polisvoorwaarden

Wordt ook wel ‘algemene voorwaarden’ genoemd . In de polisvoorwaarden staat wat er is afgesproken. Hier staan ook eventuele uitsluitingen in bij de verzekering. Er staat ook in wie de verzekeringsnemer is en wie- en / of welk bedrag zal worden uitbetaald (en aan wie).

Premie

Een terugkerend bedrag dat moet worden voldaan om het verzekerd bedrag te mogen ontvangen. Vaak wordt er in Nederland per maand betaald.

Premievrijstelling

Een verzekering is een soort ‘denkbeeldige pot’ waar geld wordt gespaard. Bij een premievrijstelling stopt de verzekerde met sparen. Het uit te keren bedrag bij een sterfgeval is dan lager.

Productwijzer

het Nederlandse Verbond van Verzekeraars heeft een aantal productwijzers in het leven geroepen, om de consument inzicht te geven in verschillende verzekeringsproducten. Kijk op de pagina van verbond van verzekeraars voor de productwijzers in uitvaartverzekeringen.

Repatriëring

Repatriëren betekent in oorspronkelijk latijns: terugkeren naar vaderland. Dit kan uit noodzakelijk zijn of omdat een persoon is overleden of ernstig ziek is. Soms wordt er over repatriëring gesproken, indien iemand door een ongeval of ongeluk in het buitenland gewond is geraakt of in het buitenland is overleden. BRON

Samenvoegen

Samenvoegen is van toepassing zodra een familiegraf voltooid is, en waar het bij nader inzien toch wenselijk lijkt, er nog een persoon bij kan treden (samenvoegen). Dit kan basaal gezien doordat voorgaande resten van personen die zijn overleden samen te voegen in #1 grafkist. Dit om benodigde ruimte te kunnen besparen / maken.

Sofinummer

Een sofinummer is in de volksmond ook bekend als burgerservice- nummer. of BSN nummer

Testament

Een vastgelegd overeenkomst- officiële akte, ofwel een verklaring waarin een persoon, nog in leven en welzijn, vaststelt wat op het moment van sterven, of daarna, moet gebeuren en worden uitgekeerd. In Nederland kan iedereen vanaf zestien jaar, kan een testament ofwel akte of uitvaartverklaring laten opmaken De notaris kan u daarbij helpen.

Tweeleven polis

Een (uitvaart) verzekering voor maximaal #2 personen die in #1 graf begraven willen worden. Dit is een huurgraf. De eenmalige kosten die worden berekend voor de de eerste uitvaart duurder dan die voor de 2e uitvaart.

Wilsbeschikking

Een wilsbeschikking of codicil is een met de handgeschreven, gedagtekend en zelf ondertekend document. Hierin wordt zonder tussenkomst van een notaris een nalatenschap van bepaalde ´roerende´ zaken geregeld. In een wilsbeschikking kunnen ook wensen van de eigen uitvaart bevatten. Webdefinitie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilsbeschikking

Wat andere mensen zeggen over ons

 • Zillah Castelijns

  – Woudenberg

  geeft 4 / 5

  Goede uitvaartverzekering vergelijking was mogelijk.
  heeft me geholpen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.


 • Ashna Steunebrink

  – Veenendaal

  geeft 4.5 / 5

  Dat alles bij elkaar staat is nieuw
  vooral als je een uitvaartverzekering wilt vergelijken…


 • Dorinda Krijger

  – Zaamslag

  geeft 4.5 / 5

  Handig dat je polisvoorwaarden per uitvaart
  verzekering kunt downloaden. De site is eenvoudig in gebruik!


 • Alvaro Wekking

  – Utrecht

  geeft 4 / 5

  Vooral goed is dat jullie de voor & nadelen van de uitvaartverzekering duidelijk vertellen.


 • Rahim Voorbraak

  – Valkenswaard

  geeft 5 van 5 sterren

  Informatie prima maakt het makkelijk om verschillende verzekeringen te vergelijken.


 • Mauro Langbroek

  – Drachten

  geeft 4.5 / 5

  Super geholpen door deze website snel tot mijn besluit kunnen komen!